2-Amino-4-hydroxybenzothiazole

2-Amino-4-hydroxybenzothiazole