2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine

2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine