2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol

2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol