1,5,5-Trimethylhydantoin

1,5,5-Trimethylhydantoin