1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole

1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole