1,5-Bis(chloromethyl)naphthalene

1,5-Bis(chloromethyl)naphthalene