1,4-bis(chloromethyl)-2,5-dimethoxybenzene

1,4-bis(chloromethyl)-2,5-dimethoxybenzene