1,4-Dibutoxy-2,5-dichlorobenzene

1,4-Dibutoxy-2,5-dichlorobenzene