1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene

1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene