1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene

1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene