1,4-Bis(phenylethynyl)benzene

1,4-Bis(phenylethynyl)benzene