1,4-Bis(dimethylchlorosilyl)benzene

1,4-Bis(dimethylchlorosilyl)benzene