1,4-Bis(chloromethyl)naphthalene

1,4-Bis(chloromethyl)naphthalene