1,4-Bis(chlorodifluoromethyl)benzene

1,4-Bis(chlorodifluoromethyl)benzene