1,4-Bis(3-methoxyphenoxy)benzene

1,4-Bis(3-methoxyphenoxy)benzene