1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole

1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole