1,3,5-Trichloro-2-(chloromethyl)benzene

1,3,5-Trichloro-2-(chloromethyl)benzene