1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one

1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one