1,3,3-Trimethyl-2-methylene-5-nitroindoline

1,3,3-Trimethyl-2-methylene-5-nitroindoline