1,3-dimethyl-4-phenyl-1H-pyrazol-5-amine

1,3-dimethyl-4-phenyl-1H-pyrazol-5-amine