1,3-benzothiazol-5-amine

1,3-benzothiazol-5-amine