1,3-benzothiazol-2-ylmethylamine

1,3-benzothiazol-2-ylmethylamine