1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine

1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine