1,3-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-diazaphospholidine

1,3-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-diazaphospholidine