1,3-Dichloro-2-iodo-5-nitrobenzene

1,3-Dichloro-2-iodo-5-nitrobenzene