1,3-Bis(4-methoxyphenoxy)benzene

1,3-Bis(4-methoxyphenoxy)benzene