1,2,4,5-Tetraethylbenzene

1,2,4,5-Tetraethylbenzene