1,2-BIS(PHENYLSULFONYL)ETHANE

1,2-BIS(PHENYLSULFONYL)ETHANE