1,2-Dimethyl-1,1,2,2-tetraphenyldisilane

1,2-Dimethyl-1,1,2,2-tetraphenyldisilane