1,2-Bis(trimethylsilyl)benzene

1,2-Bis(trimethylsilyl)benzene