1,2-Bis(chloromethyl)-4,5-dimethylbenzene

1,2-Bis(chloromethyl)-4,5-dimethylbenzene