1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane

1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane