1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethyne

1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethyne