1,2-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)ethane

1,2-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)ethane