1,1,4,4-Tetraphenylbutane

1,1,4,4-Tetraphenylbutane