1,1,1-Trifluoro-5,5-dimethylhexane-2,4-dione

1,1,1-Trifluoro-5,5-dimethylhexane-2,4-dione