1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride

1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride