Cyclopentamethylenedimethylsilane

Cyclopentamethylenedimethylsilane