1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene

1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene