1H-Benzimidazol-2-yl(phenyl)methanol

1H-Benzimidazol-2-yl(phenyl)methanol