4-formyl-2-methoxyphenyl 4-methylbenzenesulfonate

4-formyl-2-methoxyphenyl 4-methylbenzenesulfonate