N-(2-hydroxyethyl)-N'-[(1-phenylcyclopentyl)methyl]ethanediamide

N-(2-hydroxyethyl)-N'-[(1-phenylcyclopentyl)methyl]ethanediamide