6-(2-chlorophenyl)-3-(4-ethoxyphenyl)[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole

6-(2-chlorophenyl)-3-(4-ethoxyphenyl)[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole