2-methyl-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-3,5-dinitrobenzamide

2-methyl-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-3,5-dinitrobenzamide