4-(2-bromo-4-methylphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione

4-(2-bromo-4-methylphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione