N-(2-methoxyphenyl)-2-{[3-(methylsulfanyl)-1,2,4-thiadiazol-5-yl]sulfanyl}acetamide

N-(2-methoxyphenyl)-2-{[3-(methylsulfanyl)-1,2,4-thiadiazol-5-yl]sulfanyl}acetamide