2-(4-ethylpiperazin-1-yl)-1-(10H-phenothiazin-10-yl)ethanone

2-(4-ethylpiperazin-1-yl)-1-(10H-phenothiazin-10-yl)ethanone