3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ol

3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ol