1-(4-chlorophenyl)-6-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridazine-3-carboxylic acid

1-(4-chlorophenyl)-6-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridazine-3-carboxylic acid