1-butyl-3-(4-phenoxyphenyl)thiourea

1-butyl-3-(4-phenoxyphenyl)thiourea